ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 5ส Green
แผนผังห้อง 202
แผนผังห้อง 207
แผนผังห้อง 208
แผนผังห้อง 209
แผนผังห้อง 211
แผนผังห้อง 214
แผนผังห้อง 215
แผนผังห้อง 216
แผนผังห้อง 217