ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
แผนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส Green
แผนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส. 2566
เป้าหมายที่สามารถวัดปริมาณได้
กิจกรรมแผนผล
1) ตรวจประเมินตนเอง (Self Audit)33
2) ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ 5ส Green กลาง22
3) ร่วมกิจกรรมอบรมมาตรฐาน 5ส Green / อบรมทักษะดับเพลิงหนีไฟ11