ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
แผนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส Green
เป้าหมายที่สามารถวัดปริมาณได้
กิจกรรมแผนผล
1) ตรวจประเมินตนเอง (Self Audit)33
2) ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ 5ส Green กลาง21
3) ร่วมกิจกรรมอบรมมาตรฐาน 5ส Green / อบรมทักษะดับเพลิงหนีไฟ10