ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
คณะกรรมการประจำสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ