ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
คณะกรรมการประจำสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ