ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ประกาศห้องปฏิบัติการ

โครงการ “โครงการเตรียมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้รักษาโรคผิวหนัง”
สถาบันส่งสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดทำโครงการ “โครงการเตรียมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้รักษาโรคผิวหนัง” อ่านเพิ่มเติม »