ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U School) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

ตามที่สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U School) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว)  สังกัดสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา  เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 นั้น

บัดนี้ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ลำดับรายขื่อ

ชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

1

นางสาว กนธิชา เกื้อมา

2

นางสาว ทันทิมา หมินหมัน

3

นาย ฟาร์ณัฐ ระยะวรรณ

4

นาย เกียรติชัย สุทธะระ

5

นางสาว ศุภัคศร ระเหม

6

นาย บรรณสรณ์ วงศ์สวัสดิ์

7

นางสาว ยุวดี ทองคำโฮ้ง

8

นางสาว อริสา สมพรหม

9

นางสาว อารีรัตน์ อินทะรัตน์

10

นางสาว กวีณา บัวบรรจง

11

นางสาว กัลยารัตน์ บรรจงช่วย

12

นางสาว ศุภนิดา ดวงจินดา

13

นางสาว สุธัญญา คงปาน

14

นาย ศุภวัฒน์ เอียดตรง

15

นางสาว ทิพย์นรี อุยสุย

16

นางสาว อุรัสยาวัลย์ เจ๊ะมามะ

17

นางสาว วรฤทัย อุดใหม่

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารวิจัย สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อนึ่ง หากผู้มีรายชื่อข้างต้นไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

แผนที่สถานที่สอบสัมภาษณ์
https://goo.gl/maps/YmnbHjqgzLUzVkXj7

ติดต่อสอบถาม
คุณสาวิณี แสงศรี โทร.0-7567-3563