ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

งานวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ/สถานวิจัย

ม.วลัยลักษณ์ ยกระดับวิชาการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่อุทยานธรณีโลก Global Geo Park

ยกระดับวิชาการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่อุทยานธรณีโลก Global Geo Park เครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาภาคใต้ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อผลักดันให้อุทยานธรณีสตูล (Satun Geo Park) ให้ UNESCO รับรองเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (Global Geo Park) โดยในครั้งนี้มี อ.ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์สำนักศิลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยเครือข่ายนักวิจัย ผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ รองผู้อำนวยการหน่วยบรูณาการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ABC) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ลงพื้นที่ค้นหาโจทย์วิจัยภาคสนามร่วมกันเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการของพื้นที่ และหารือประเด็นการวิจัยร่วมกัน […]

ม.วลัยลักษณ์ ยกระดับวิชาการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่อุทยานธรณีโลก Global Geo Park Read More »

ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายฯ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

รองศาสตราจารย์  ดร. จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัล “ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย” จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งนำเสนอในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 4 The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERPCONGRESS IV) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง “สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทยงานวิจัยระดับชาติ” วันที่ 8-10  กุมภาพันธ์ 2559   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักวิจัยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจาก สกอ. (HERP) ปีงบประมาณ 2558  เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งโปสเตอร์และบรรยายรวมประมาณ500 เรื่อง ทั้งนี้การดำเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอท่าศาลา ได้รับการสนับสนุนทุน HERP 2558 ดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายในการสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่ได้รับทุนHERP 2557 ดำเนินการวางระบบเฝ้าระวังในพื้นที่110 หมู่บ้าน ใน10 ตำบลโดยผ่านการดำเนินการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง15 แห่งของอำเภอท่าศาลาผลการดำเนินการนอกจากมีระบบเฝ้าระวังฯ และเครือข่ายฯ พบว่าอัตราการป่วยด้วยรคไข้เลือดออกลดลงแต่ยังมีระดับความเสี่ยงสูงอยู่จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ประมวลภาพ ภาพข่าวโดย รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง

ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายฯ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ Read More »

ดร. เลิศชาย ศิริชัย ร่วมบรรยายในการสัมมนา “อนาคตลุ่มน้ำปากพนัง..ทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดงานสัมมนา “อนาคตลุ่มน้ำปากพนัง…ทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ และประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาของลุ่มน้ำ นำไปสู่การศึกษาหาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำปากพนังอย่างยั่งยืน โดยมี พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่ 2 เป็นประธานในการสัมมนา และ ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ คนที่ 4 เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงาน กปร. สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชนลุ่มน้ำปากพนัง เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ 150 คน การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 10 คน อาทิ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล

ดร. เลิศชาย ศิริชัย ร่วมบรรยายในการสัมมนา “อนาคตลุ่มน้ำปากพนัง..ทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Read More »

ภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ จัดกิจกรรมบวงสรวงบูชาพระแม่โพสพและลงแขกเก็บข้าวด้วยแกะที่นาพุทธภูมิ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ภาคีหน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น โดย นายกปราโมทย์ สวนประพัฒน์ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมบวงสรวงบูชาพระแม่โพสพ การทำขวัญข้าว และลงแขกเก็บข้าวด้วยแกะ บริเวณนาริมถนนพุทธภูมิ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมี นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช สื่อมวลชน ชาวมะม่วงสองต้น และนักเรียนโรงเรียนมะม่วงสองต้น ได้ร่วมกิจกรรมบวงสรวงพระแม่โพสพและเก็บข้าวด้วยแกะ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติตามประเพณีความเชื่อต่อพระแม่โพสพ ซึ่งมีพระคุณต่อชีวิตของชาวนาสืบทอดมาแต่ปู่ย่าตายายอันยาวนาน ประมวลภาพ

ภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ จัดกิจกรรมบวงสรวงบูชาพระแม่โพสพและลงแขกเก็บข้าวด้วยแกะที่นาพุทธภูมิ Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “สมโภช พระแม่โพสพ” หรือ กิจกรรมทำขวัญข้าว ของเครือข่ายตำบลขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ระหว่าง มวล. และ สกว. ร่วมกิจกรรม “สมโภช พระแม่โพสพ” หรือ กิจกรรมทำขวัญข้าว ของเครือข่ายตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นเครือข่ายที่ได้รับการต่อยอดจาก โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ของนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กิจกรรมในวันนี้ เกิดขึ้นจากแนวคิดร่วมกันของชาวบ้าน และท่านเจ้าอาวาสวัดขนาบนากที่เห็นว่า ไม่มีการสืบสานประเพณีทำขวัญข้าวยาวนานถึง 80… ปีแล้ว ทั้งท่านพระครูปิยวัณณาภรณ์ (เจ้าอาวาส) ผู้ใหญ่สุชาติ สนทมิโน คุณเกรียงไกร ชูสุข และคุณสุรินทร์ สุวรรณรัตน์ ถือได้ว่าเป็นแกนนำหลักในการจัดงานดีๆครั้งนี้ขึ้น ซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่สอง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่โครงการศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าวพื้นเมือง ของชาวลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุน จากโครงการ ABC มวล. และ สกว. โดยมีดร.รุ่งรวี จิตภักดี เป็นหัวหน้าโครงการ และเป็นโครงการที่ทำร่วมกับ อ.ศันศนีย์ วงศ์สวัสดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเรียนรู้วิธีทำขวัญข้าวด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “สมโภช พระแม่โพสพ” หรือ กิจกรรมทำขวัญข้าว ของเครือข่ายตำบลขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช Read More »

อาศรมวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ ร่วมกับ หน่วยบูรณาการการวิจัยและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดการประชุมระดมสมองเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรงเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ซึ่ง รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรม และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยในวันแรกเป็นการสัมมนา “อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4 : ปริมณฑลของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” มี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และ ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ กล่าวปาฐกถา เรื่อง “อุดมศึกษากับวัฒนธรรมสำนึก” มีการนำเสนอตัวอย่างงานวิจัยศิลปวัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและท้องถิ่นในการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ โดย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งการนำเสนอตัวอย่างรูปแบบงานวิจัยและแนวทางการสนับสนุนภารกิจที่ 4 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตลาดคลองแดน) และ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากมิติภาคีเครือข่าย

อาศรมวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมระดมสมองเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมการตรวจเยี่ยมเยียนของสถาบันลูกโลกสีเขียว ณ บ้านเขาวัง

    สถาบันลูกโลกสีเขียว นำโดย นางสมหญิง มานะจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าสู่การพิจารณารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ในหัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ชุมชนบ้านเขาวัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์ นักวิจัยและคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมให้ข้อมูลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน พร้อมด้วย นายศุภชัย อักษรวงศ์ จากศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะจากสำนักงานป่าไม้เขต 12 นครศรีธรรมราช เครือข่ายจักรยาน อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลการประเมิน นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยร่วมหารือเรื่องราวการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและวิถีชีวิตของชุมชนบ้านเขาวังอีกด้วย ประมวลภาพ ภาพโดย นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมการตรวจเยี่ยมเยียนของสถาบันลูกโลกสีเขียว ณ บ้านเขาวัง Read More »

สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปากพนัง

 ไฟล์เอกสารแนบ

สรุปสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปากพนัง Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสมโภชน์ “พระแม่โพสพ” ณ วัดขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ “ศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าวพื้นเมืองของชาวนาลุ่มน้ำปากพนัง” โดย อ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับทุนวิจัย ในโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ ABC มวล.- สกว. ประจำปีงบประมาณ 2558 (ชุดโครงการวิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมือง) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมพิธีสมโภชน์ “พระแม่โพสพ” ณ วัดขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ ผู้สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สามารถแจ้งชื่อมาได้ที่ นางสาวสุจินดา ย่องจีน เบอร์โทรภายใน 3567 หรือ panipook2@gmail.com ภายในวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2559

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสมโภชน์ “พระแม่โพสพ” ณ วัดขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช Read More »