ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ข่าวเด่น

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน คือโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ” งบประมาณ 1,500,000 บาท   สำหรับผู้สนใจ: ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 โปรดคลิ๊ก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20200623162219 เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ในวันและเวลาราชการได้ที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

ผลงานของ นศภ.มวล. ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และจดสิทธิบัตร

ผลงานจากการศึกษานอกห้องเรียน “การใช้น้ำมันพืชเป็นกระบวนการเคมีสีเขียวเพื่อสกัดแยกคลอโรฟิลล์ออกจากสกัดสมุนไพร” โดย นศภ.อรรถพล ศักดามาศ และ นศภ. นาถพล ตลึงจิตร ร่วมทีมคณาจารย์ อ.ศุภลักษณ์ ไพศาล ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล โดยมี ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน และ Assoc. Prof. Seiichi Sakamoto เป็นที่ปรึกษา ทีมวิจัยพัฒนาสารสกัดสมุนไพรสาบเสือไร้สีโดยใช้เทคนิคเคมีสีเขียว สารสกัดสาบเสือมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาช่วยรักษาแผลและต้านออกซิเดชั่น การใช้น้ำมันทั้งปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการกำจัดคลอโรฟิลล์ ทำให้สีของสารสกัดน่าใช้ขึ้น การใช้น้ำมันประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์จากปิโตรเลียม สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพร และจะนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อลดการใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ผลงานได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS (Q3) และได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้ว ที่มา: https://pharmacy.wu.ac.th/?p=13298

โครงการเพื่อนเอื้อเพื่อน ตอน “Monsoon Writing”

สถานวิจัย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดโครงการเพื่อนเอื้อเพื่อน ตอน “Monsoon Writing” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ พูลสุขรีสอร์ท อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำการเขียนบทความวิชาการและวารสารวิชาการนานาชาติที่เหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้มีอาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 16 ท่าน และมีการมอบรางวัลแก่ผู้ที่สามารถส่งบทความ (Submit) ภายใน 2 วันนี้ จำนวน 3 รางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลท่านแรกคือ อาจารย์ ดร.สมรักษ์ ชัยสงห์กานานนท์ ท่านที่สองคือ อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล และท่านที่สามคือ อาจารย์ ดร.ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล เพื่อนเอื้อเพื่อน เป็นโครงการที่สถานวิจัย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดขึ้นเป็นประจำเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนให้อาจารย์ในสำนักวิชาได้ผลิตงานไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับโลก โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ https://sla.wu.ac.th ซึ่งจะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบต่อไปเป็นระยะ ที่มา: …

โครงการเพื่อนเอื้อเพื่อน ตอน “Monsoon Writing” Read More »

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและนักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลาดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสังคมศาสตร์ โดย วช. และ ICSSR จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทย เดินทางไปทำวิจัยในประเทศอินเดียและให้นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม: 1 ประกาศทุนไทย-อินเดีย 2563 โปรดคลิ๊ก 2 ใบนำส่งเอกสารการสมัคร โปรดคลิ๊ก 3 แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโปรดคลิ๊ก 4 Application Form โปรดคลิ๊ก 5 Form of Proposalโปรดคลิ๊ก ที่มา: https://bit.ly/2Zg9UlK

ม.วลัยลักษณ์ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมวารสารเพื่อรับการประเมินในฐานข้อมูล TCI ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับบรรณาธิการวารสาร, ผู้จัดการวารสาร รวมถึงผู้แทนของวารสาร จำนวนกว่า 20 ท่าน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในฐานะหัวหน้าบรรณาธิการวารสาร MTR ได้แนะนำวารสาร Maritime Technology and Research (MTR) และการเตรียมวารสาร MTR ตามหลักเกณฑ์ของฐานข้อมูล Scopus ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการวารสารครบ …

ม.วลัยลักษณ์ สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ Read More »

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2564 เพื่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ************************************************************************************* ด้วยศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 1. กรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการ 1) สนองพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2) ภายใต้กรอบแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2560-2564 3) ไม่ใช่งานฟังก์ชั่นที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว 4) เป็นโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน/สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ที่มีผู้ใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลย ซึ่งต้องอยู่ในกรอบ ข้อ 1), 2) และ 3) 5) กรณีเป็นโครงการวิจัย ต้องเป็นโครงการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ที่ไม่ใช่โครงการวิจัยพื้นฐาน และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง โดยมีหน่วยงานหลักในพื้นที่และผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยร่วมเป็นทีมวิจัย มีลักษณะเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participation action research) และผลงานวิจัยที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ซึ่งต้องอยู่ในกรอบ ข้อ 1), 2) และ …

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2 . เปิดรับลงทะเบียน: ระหว่าง วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึง 13 กรกฎาคม 2563 . ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 1. ประกาศรับข้อเสนอ ครั้งที่ 2.pdf โปรดคลิ๊ก 2. แบบฟอร์มข้อเสนอ.docx โปรดคลิ๊ก 2. แบบฟอร์มข้อเสนอ.pdf โปรดคลิ๊ก ที่มา: http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3296

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ . 🎯 1. แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ . 🎯2. แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) . 🎯เปิดรับข้อเสนอ: ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563 – ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โปรดคลิ๊ก – ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ แผนงาน การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 …

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 Read More »

นักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้ง 3 ประเภท ประเภทที่ 1 High quality publication (Q1) จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ Q1   ประเภทที่ 2 Research productivity (Scopus/ISI)   ประเภทที่ 3 International collaboration Q1 และ Q2

Walailak Journal of Social Science-WJSS Vol.13 No.1 (2020)

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เผยแพร่วารสารฉบับ “สังคม, สุขภาพ, พรหมแดน” ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) จำนวนทั้งหมด 10 บทความ จาก Jawaharlal Nehru University (India), ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบทความปริทัศน์หนังสือเรื่อง “Rise of the Indo-Pacific: Perspectives, Dimensions and Challenges” โดย Adilan Usama จาก Jawaharlal Nehru University, India สามารถดาวน์โหลดอ่านบทความผ่านทางเว็บไซต์วารสาร https://so06.tci-thaijo.org/index.php/wjss/issue/view/16369 ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ (รองคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์) เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ …

Walailak Journal of Social Science-WJSS Vol.13 No.1 (2020) Read More »