ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ข่าวเด่น

ผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติด Top 10 ของประเทศไทย

SCImago ประกาศผลการจัดอันดับผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ผลปรากฏว่า ในปี 2019 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติดอันดับที่ 6 ของประเทศไทย อันดับที่ 148 ของเอเชีย และ อันดับที่ 429 ของโลก  SCImago announced the results of the university’s global innovation rankings in 2019. Walailak University is currently ranked 6th in Thailand, 148th in Asia and 429 in the world. Congratulations!  source: https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=THA&ranking=Innovation รายละเอียดเพิ่มเติม – http://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher educ.&country=THA&ranking=Innovation วันที่ส่งข่าว – 31/05/2562 หน่วยงานผู้ส่งข่าว – บัณฑิตวิทยาลัย

ผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติด Top 10 ของประเทศไทย Read More »

เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ และ แบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์

  1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้รับทุน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล โปรดคลิก 2. เอกสารการบรรยายพิเศษ เรื่อง แบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์: ฐานคิดและรูปแบบที่สำคัญๆ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  อุ่นอบ โปรดคลิก

เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ และ แบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์ Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม นำทีม คณบดี หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ และหัวหน้าสถานวิจัย จำนวน 26 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มาบรรยายเกี่ยวกับภัยคุกคามที่สำคัญต่อระบบการศึกษาไทย แก่คณะศึกษาดูงาน  ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรมีการสอนหลักการคิดวิเคราะห์และศิลธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป และคิดว่ามหาวิทยาลัยที่มีความเด่นเฉพาะบางเรื่อง มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ประจักษ์จะมีเด็กเข้ามาเรียน มากกว่าการขยายมหาวิทยาลัยให้โตขึ้นแต่ไม่มีเด็กเข้ามาเรียน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกว่า 200 แห่งมีการแข่งขันสูง ในขณะที่โรงเรียนมีวิกฤติปิดตัวไปหมื่นกว่าแห่ง ฉะนั้นถ้ามหาวิทยาลัยปรับตัวได้ก็จะอยู่รอดในสถานการณ์เช่นนี้  จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี ได้นำชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการในแต่ละด้านของสถาบัน ประกอบด้วย ด้าน Biomolecular

ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี Read More »

ม.วลัยลักษณ์ นักวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI

รายชื่อนักวิจัย-มวล.-ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล-ISI-จำนวน-3-ปี-2017-2018-2019 โปรดคลิก รายละอียดบทความตีพิมพ์ของนักวิจัย-มวล.-ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล-ISI-จำนวน-3-ปี-2017-2018-2019 โปรดคลิก

ม.วลัยลักษณ์ นักวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ได้รับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยอย่างยั่งยืน  จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน โปรดคลิก

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ได้รับทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารในการจัดอันดับ Nature Index ปี 2019 จำนวน 82 วารสาร

                  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งรายชื่อวารสารในการจัดอันดับ Nature Index ปี 2019 เรียงลำดับตามรายชื่อวารสาร จำนวน 82 วารสาร โดยทุกวารสารอยู่ในฐานข้อมูล ISI (Q1) แบ่งเป็นวารสารทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 52 รายชื่อ และวารสารทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 30 รายชื่อ แต่ละวารสารมีจำนวนฉบับตีพิมพ์ต่อปี ตั้งแต่ 12 – 100 ฉบับต่อปี และมีค่า Impact factor ตั้งแต่ 2.909 – 41.577                   มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารในการจัดอันดับ Nature Index ปี 2019 จำนวน 82 วารสาร Read More »

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารของประเทศไทยในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ล่าสุดปี 2019

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งรายชื่อวารสารของประเทศไทยในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ล่าสุดปี 2019 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  1. ฐานข้อมูล ISI ประกอบด้วย      1.1 Science Citation Index Expanded (SCIE) มีจำนวน 8 วารสารเรียงลำดับตามค่า Quartile (SCIE หมายถึง ฐานข้อมูลที่มีค่าดัชนีอ้างอิงวารสาร (Impact Factor) ประจำปี)      1.2 Emerging Sources Citation Index (ESCI) มีจำนวน 17 วารสารเรียงลำดับตามการตีพิมพ์จำนวนฉบับต่อปี (ESCI หมายถึง ฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้บนฐานข้อมูล ISI Web of Science แต่ไม่มีค่าดัชนีอ้างอิงวารสาร (Impact Factor)) List of Thai International Journals

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งรายชื่อวารสารของประเทศไทยในฐานข้อมูล ISI และ Scopus ล่าสุดปี 2019 Read More »