ตีพิมพ์นานาชาติ 2567; ผศ. ดร. นพดล ปรีชา และคณะ

ในปัจจุบัน เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม การขาดความรู้ ทัศนคติเชิงลบ และการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว การศึกษาโดย ผศ.นพดล ปรีชา และคณะ ได้พบว่าความรู้และทัศนคติมีส่วนช่วยในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ โดยนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคะแนนความรู้และปฏิบัติที่สูงกว่านักศึกษากลุ่มอื่น ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นความจำเป็นในการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะเข้าไปในหลักสูตรทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างรอบคอบและเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในอนาคต