ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
Previous
Next
0
นักวิจัย
0
บทความวิจัยตีพิมพ์ (Scopus)
0
นักวิจัย
0
บทความวิจัยตีพิมพ์ (Scopus)

บริการของเรา

ทุนวิจัยภายใน
เอกสารต่างๆ ใช้ประกอบในการขอทุนและรายงานผลทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายนอก
เอกสารต่างๆ ใช้ประกอบในการขอทุนและรายงานผลทุนวิจัยภายนอก
ค่าใช้จ่ายตีพิมพ์/รางวัล
การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ขั้นตอน ประกาศ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานวิจัยทุน
ศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย
รายชื่อศูนย์ฯ หัวหน้าศูนย์ฯ และช่องทางการติดต่อ
เอกสารอบรม
เอกสารการอบรมในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (WUEC)

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)

มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

บริการห้องปฏิบัติการ

ESPReL Laboratory Safety

Research Article Publication Support Unit
หน่วยสนับสนุนการตีพิมพ์ บริการตรวจสอบแก้ไขบทความวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

WU-Research Support System

SDG 5 & SDG 17
5S Green RIIE

ข่าวสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานประจำ-01

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) จำนวน 1 อัตรา

กิจกรรมวิจัยและผลงานวิจัย

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย "วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)"

กิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบกรอภาระงานวิจัย (WU-Research Support System)

Play Video about wu-rss

บริการของเรา

ทุนวิจัยภายใน
เอกสารต่างๆ ใช้ประกอบในการขอทุนและรายงานผลทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายนอก
เอกสารต่างๆ ใช้ประกอบในการขอทุนและรายงานผลทุนวิจัยภายนอก
ค่าใช้จ่ายตีพิมพ์/รางวัล
การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ขั้นตอน ประกาศ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานวิจัยทุน
ศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย
รายชื่อศูนย์ฯ หัวหน้าศูนย์ฯ และช่องทางการติดต่อ
เอกสารอบรม
เอกสารการอบรมในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (WUEC)

การขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ (WU-IACUA)

กาขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (WU-IBC)

บริการห้องปฏิบัติการ

ESPReL

Research Article Publication Support Unit
หน่วยสนับสนุนการตีพิมพ์ บริการตรวจสอบแก้ไขบทความวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
SDG 5 & SDG 17
5S Green IRI
WU-Research Support System
กิจกรรมวิจัยและผลงานวิจัย
ประกาศทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัยใหม่

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)

อ่านเพิ่มเติม »
ประกาศห้องปฏิบัติการ

กิจกรรมอบรม

แนะนำการใช้งานระบบกรอภาระงานวิจัย