ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศฯนำเสนอผลงาน”การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาอบไม้ตันแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม”

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะวิจัย ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ นายทวีศิลป์ วงศ์พรต นายวีระชาติ รานวล และนายจิรพงศ์ กาละกาญจน์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน้ำยา ระบบควบคุมการอบและเตาอบไม้ตันแบบ สำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 ในการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 4 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในงานนี้ทางคณะวิจัยได้นำเสนอ “DryWooD” ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้โรงงานสามารถควบคุมสภาวะการอบในเตาอบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถควบคุมการอบไม้ยางพาราอัตโนมัติผ่านทางไมโครคอนโทลเลอร์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อกันด้วยระบบไร้สาย ระบบสามารถควบคุมการอบได้พร้อมกัน ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมควบคุมการอบไม้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้โดยการควบคุมสามารถทำได้จากไมโครคอนโทลเลอร์ที่หน้าเตาอบ หรือจากคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม ทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งระหว่างการอบได้หากการอบในขั้นตอนนั้นยังไม่เสร็จสิ้น ระบบมีหน่วยความจำสำรอง มีระบบเก็บข้อมูล ทำให้โรงงานสามารถพัฒนาเทคนิคการอบไม้ของตนเองได้

ข่าวโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้