ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ศูนย์ความเป็นเลิศ / ศูนย์วิจัย

เอกสารทุนสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) และศูนย์วิจัย (Research Center)

1.ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) และศูนย์วิจัย (Research Center) (28/04/2565)
5.แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย (28/04/2565) |