ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศ / ศูนย์วิจัย
(Center of Excellence / Research Center)

เอกสารสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) และศูนย์วิจัย (Research center)

ประกาศการบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย 2566

 1. ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน
 2. กิจกรรมที่สามารถใช้งบประมาณสนับสนุนได้
 3. แบบเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัยปีงบประมาณ 2567
 4. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566
 5. รายงานสรุปค่าใช้จ่ายประจำปี
 6. รายงานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565
 7. รายงานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี ปีงบประมาณ 2565
 8. รายงานผลการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  “Walailak Research Convention 2022”
 9. รายงานการประชุม สัมมนาหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย ครั้งที่ 1/2566
 10. รายงานการประชุม สัมมนาหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย ครั้งที่ 2/2566