ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
โครงสร้างสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
โครงสร้างสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ