ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส Green

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ได้รับผลการประเมินในปีงบประมาณ 2566 “5 คะแนน” และอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการร่วมกันสะสาง ร้อยละ 100 (สะสาง)
3.การปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส สร้างวินัยและสร้างสุขให้กับบุคลากรได้มากกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป (สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย)