ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

เป้าหมายการดำเนินงาน 5ส Green

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1.บุคลากรมีส่วนร่วมในการร่วมกันสะสาง ร้อยละ 100 (สะสาง)
2.การปฏิบัติตามมาตรฐาน 5ส สร้างวินัยและสร้างสุขให้กับบุคลากรได้มากกว่า ร้อยละ 80 ขึ้นไป (สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย)