ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
หน่วยสนับสนุนการตีพิมพ์
(Research Article Publication Support Unit)
หน่วยสนับสนุนการตีพิมพ์ (Research Article Publication Support Unit)
โดย การริเริ่มของ รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล  เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ ใน 2 บริการ ดังนี้
บริการที่ 1 Service A : Assessment of full manuscript
บริการตรวจสอบแก้ไขบทความวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่จะช่วยตรวจสอบและดูแลบทความวิจัย ซึ่งบริการ Service A จะเปิดให้บริการเฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น
บริการที่ 2 Service Q : Query on Publication
บริการตอบคำถาม และ แนะนำตามประสบการณ์ในความเชี่ยวชาญด้านบทความวิจัยของ รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล จะเปิดบริการให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
Service A : Assessment of full manuscript 
จะเปิดบริการให้เฉพาะคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยมีบริการย่อยใน 7 หัวข้อ ได้แก่
• A1 ตรวจมาตรฐานกับต้นฉบับโดยรวม เพื่อวิเคราะห์วารสารที่คู่ควร
• A2 ตรวจการจัดโครงสร้างแต่ละส่วน Consistencies และความเรียบร้อยโดยรวม
• A3 ตรวจสอบคุณภาพ และความเหมาะสมของ Figure และ Table
• A4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Reference list
• A5 ตรวจความซ้ำซ้อนด้วย Turnitin และการปรับประโยคโดยใช้ Quillbot
• A6 ตรวจภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
• A7 ตรวจสถิติโดยผู้เชี่ยวชาญ
สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องส่ง : ต้นฉบับที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ภาษาอังกฤษ)
หมายเหตุ : โดยไม่ต้องจัดฟอร์แมทตามวารสาร เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ : ผลการตรวจ Service A1-A7
Service Q : Query on Publication
จะเปิดบริการให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีบริการย่อยใน 5 หัวข้อ ได้แก่
• Q1 ประเมินศักยภาพของงานว่าเหมาะสมที่จะเขียน หรือ แปลส่งสงวารสารใด พร้อมตรวจสอบวารสารที่สนใจว่าอยู่ในฐานข้อมูลใดหรือเป็นมิจฉาชีพหรือไม่
• Q2 แนะนำการทำ Cover letter ,Highlight หรือ Response to reviewer
• Q3 แนะนำการทะลาย Roadblocks เช่น Submission blockade, Writer’s block
• Q4 ตอบคำถามประเด็นจริยธรรมในการเผยแพร่บทความวิจัย
• Q5 เสนอความเห็นประเด็นทางเลือกในการรับมือกับวารสาร เช่น ควรเขียนสอบถามผลประเมินเมื่อใด ควรรอต้นฉบับที่ส่งไปพิจารณาโดยใช้ระยะเวลานานเกินไปหรือไม่ หรือถอนออกมาควร Transfer ต้นฉบับตามที่วารสารเสนอมาไหม ควรต่อค่า APC หรือไม่อย่างไร
สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องส่ง : บทคัดย่อภาษาไทยหรืออังกฤษ
สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ : คำแนะนำเจาะจง ประเด็นที่ติดขัดในการตีพิมพ์บทความ เลือกตามกลุ่ม Q1-Q5
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล

(คลิกเพื่อกรอกข้อมูล)

Service A

Assessment of full manuscript

Service Q

Query on Publication