ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
การเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เบื้องต้น
วารสาร (Journal)
วารสารทางวิชาการ (Academic/Scientific/Scholarly Journal) คือ หนังสือที่ออกเป็นรายคาบหรือออกเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการตรวจสอบบทความโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ (peer-reviewed journal) โดยสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ทั้ง Times Higher Education และ QS ใช้ข้อมูลวารสารจากฐาน Scopus ซึ่งดูแลข้อมูลโดย Elsevier
ประเภทของวารสารที่ใช้ในการจัดอันดับโลก
วารสารที่นับในการจัดอันดับโลกจะมีความแตกต่างกันไปตามสถาบันจัดอันดับ ดังนี้
– Times Higher Education นับวารสาร 5 ประเภทได้แก่ Article, Conference Proceeding, Review, Book และ Book Chapter
– QS นับวารสารหลากหลายประเภทที่นิยามให้เป็น paper ดังตารางด้านล่าง
Considered as “Paper”Not Considered as “Paper”
ArticleAbstract Report
ReviewConference Review
Conference PaperEditorial
BookErratum
Book ChapterLetter
Article in PressNote
Business ArticlePress Release
ReviewShort Survey
Data PaperUndefined
Retracted
Report
แหล่งอ้างอิง
วิธีตรวจสอบวารสารใน Scopus
วิธีตรวจสอบวารสารใน SJR