ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ข้อมูลหน่วยงาน
เป้าหมายหลัก

1.เป็นองค์กรที่มุ่งสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล
2. เป็นองค์กรที่มุ่งสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูงเพื่อความเป็นเลิศในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
2. สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายนอก
3. สนับสนุนงานมาตรฐานการวิจัย (มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์)

นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย (University Research Policy)
สนับสนุนการวิจัย ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากลและการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนและประเทศ โดยการบริหารงานวิจัยให้มีความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ และการบูรณาการงานวิจัยแบบสหสาขาวิชา
นโยบายสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Research and Innovation Institute of Excelllence Policy)

สนับสนุนการวิจัย ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based research) โดยสนับสนุน และส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนเป็นหลัก   ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล  และส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้การบริหารงานวิจัยกับการบริการวิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น