ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
ข้อมูลหน่วยงาน
เป้าหมายหลัก

1.เป็นองค์กรที่มุ่งสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล
2. เป็นองค์กรที่มุ่งสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและมุ่งสู่สากล

พันธกิจ (Mission)

สนับสนุน และส่งเสริมการวิจัยเพื่อมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบน และการพัฒนาประเทศ

นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย (University Research Policy)
สนับสนุนการวิจัย ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากลและการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนและประเทศ โดยการบริหารงานวิจัยให้มีความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ และการบูรณาการงานวิจัยแบบสหสาขาวิชา
นโยบายสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Research and Innovation Institute of Excelllence Policy)

สนับสนุนการวิจัย ที่มุ่งเน้นการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based research) โดยสนับสนุน และส่งเสริมการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่นภาคใต้ตอนบนเป็นหลัก   ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในระดับสากล  และส่งเสริมการวิจัยเป็นกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้การบริหารงานวิจัยกับการบริการวิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความสมดุลระหว่างการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยที่สามารถนำผลการวิจัยไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น