ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
บริการของเรา
ทุนวิจัยภายใน
เอกสารต่างๆ ใช้ประกอบในการขอทุนและรายงานผลทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายนอก
เอกสารต่างๆ ใช้ประกอบในการขอทุนและรายงานผลทุนวิจัยภายนอก
ค่าใช้จ่ายตีพิมพ์/รางวัล
การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ขั้นตอน ประกาศ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานวิจัยทุน
ศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย
รายชื่อศูนย์ฯ หัวหน้าศูนย์ฯ และช่องทางการติดต่อ
เอกสารอบรม
เอกสารการอบรมในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (WUEC)

การขอรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ (WU-IACUA)

กาขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (WU-IBC)

บริการห้องปฏิบัติการ

ESPReL

Research Article Publication Support Unit
หน่วยสนับสนุนการตีพิมพ์ บริการตรวจสอบแก้ไขบทความวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
SDG 5 & SDG 17
5S Green IRI
WU-Research Support System
ประกาศทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ประกาศทุนวิจัยและรางวัลวิจัยใหม่
ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) อ่านเพิ่มเติม »
ประกาศห้องปฏิบัติการ
โครงการ “โครงการเตรียมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้รักษาโรคผิวหนัง”
ประกาศห้องปฏิบัติการ
สถาบันส่งสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดทำโครงการ “โครงการเตรียมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้รักษาโรคผิวหนัง” อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมอบรม

แนะนำการใช้งานระบบกรอภาระงานวิจัย