ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
Previous slide
Next slide
0
นักวิจัย
0
บทความวิจัยตีพิมพ์ (Scopus)
0
นักวิจัย
0
บทความวิจัยตีพิมพ์ (Scopus)

บริการของเรา

ทุนวิจัยภายใน
เอกสารต่างๆ ใช้ประกอบในการขอทุนและรายงานผลทุนวิจัยภายใน
ทุนวิจัยภายนอก
เอกสารต่างๆ ใช้ประกอบในการขอทุนและรายงานผลทุนวิจัยภายนอก
ค่าใช้จ่ายตีพิมพ์/รางวัล
การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ขั้นตอน ประกาศ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานวิจัยทุน
ศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย
รายชื่อศูนย์ฯ หัวหน้าศูนย์ฯ และช่องทางการติดต่อ
เอกสารอบรม
เอกสารการอบรมในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (WUEC)

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)

มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

บริการห้องปฏิบัติการ

ESPReL Laboratory Safety

Research Article Publication Support Unit
หน่วยสนับสนุนการตีพิมพ์ บริการตรวจสอบแก้ไขบทความวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

WU-Research Support System

SDG 5 & SDG 17
5S Green RIIE

ข่าวสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานประจำ-01

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) จำนวน 1 อัตรา

กิจกรรมเสวนา “เสริมความรู้ เพิ่มความเข้าในแหล่งทุนแต่ละ PMU เพื่อเพิ่มศักยภาพการขอทุนวิจัย”

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย "วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)"