ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
Previous slide
Next slide
0
นักวิจัย
0
บทความวิจัยตีพิมพ์ (Scopus)
0
นักวิจัย
0
บทความวิจัยตีพิมพ์ (Scopus)

บริการของเรา

ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
เอกสารต่างๆ ใช้ประกอบในการขอทุนและรายงานผลทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
ทุนวิจัยภายนอก
เอกสารต่างๆ ใช้ประกอบในการขอทุนและรายงานผลทุนวิจัยภายนอก
ค่าใช้จ่ายตีพิมพ์/รางวัล
การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ขั้นตอน ประกาศ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานวิจัยทุน
ศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย
รายชื่อศูนย์ฯ หัวหน้าศูนย์ฯ และช่องทางการติดต่อ
เอกสารอบรม
เอกสารการอบรมในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (WUEC)
Research Article Publication Support Unit
หน่วยสนับสนุนการตีพิมพ์ บริการตรวจสอบแก้ไขบทความวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

WU-Research Support System

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยสำหรับอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WU-Research Portal

ระบบสืบค้นผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.)

มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

บริการห้องปฏิบัติการ

ESPReL Laboratory Safety

Research Article Publication Support Unit
หน่วยสนับสนุนการตีพิมพ์ บริการตรวจสอบแก้ไขบทความวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

WU-Research Support System

คู่มือจรรยาวิชาชีพวิจัย
และแนวทางปฏิบัติ
SDG 5 & SDG 17
5S Green RIIE

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานประจำ-01

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) จำนวน 1 อัตรา

สวนล. ชี้แจงประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2567

สวนล. ชี้แจงประกาศรางวัลตีพิมพ์คุณภาพสูงแบบเหมาจ่าย ปีงบประมาณ 2567