ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ภารกิจ/บทบาทและหน้าที่
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

           1) กำหนดแนวทาง นโยบายและประสานงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
           2) เป็นหน่วยเลขานุการกิจของโครงการวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชา/บูรณาการโดยทำหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัยร่วมระหว่างสำนักวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและกับหน่วยงานภายนอก
           3) เป็นแกนนำในการจัดตั้งการบริหารและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยในลักษณะสหสาขา/บูรณาการเฉพาะเรื่องที่เป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยและ/หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจำสถาบัน
           4) แสวงหาและประสานการดำเนินการในการหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้งานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและครบวงจร
           5) ดำเนินการและประสานงานในการจัดตั้งศูนย์วิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศทั้งในลักษณะปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ (SpecialtyResearch Unit) และการศึกษาเฉพาะพื้นที่ (Area Base) ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยและพัฒนาทั้งในลักษณะถาวรและเฉพาะกิจ
           6) ประเมินและติดตามผลโครงการวิจัยต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
           7) เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ
           8) ร่วมประสานในการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้จากผลการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งในระดับสากล