ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส Green
ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
ประธาน

รศ.ดร. กรวิทย์  อยู่สกุล
รศ.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล
รองประธาน
นางวันฤดี รัตนพันธ์

วันฤดี รัตนพันธ์
กรรมการและตัวแทนกรรมการกลาง 5ส.

สุดารัตน์ ช้างโรง

สุดารัตน์ ช้างโรง
กรรมการ

สุกัญญา สุวรรณปาน

สุกัญญา สุวรรณปาน
กรรมการ

นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง

ระวิวรรณ พุฒทอง
กรรมการ

คณิตา หวานคง

คณิตา หวานคง
กรรมการ

ชาลิดา เพ็งรัตนโชติ

ชาลิดา เพ็งรัตนโชติ
กรรมการ

นางแก้วใจ สุขสอาด

แก้วใจ สุขสอาด
กรรมการ

นางสาวนุสนธ์ สงเอียด

นุสนธ์ สงเอียด
กรรมการ

นางสาว สาวิณี แสงศรี

สาวิณี แสงศรี
กรรมการ

นายฐิติกร ทองเอียด

ฐิติกร ทองเอียด
กรรมการ

กชนิภา กาญจนโรจน์

สาวิณี แสงศรี
กรรมการ

รุ่งฤดี กิ้มเส้ง

รุ่งฤดี กิ้มเส้ง
กรรมการ

วศินี พูลสวัสดิ์

วศินี พูลสวัสดิ์
กรรมการ

ณัฐวรรณ คู่มณี

ณัฐวรรณ คู่มณี
กรรมการ