ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส Green

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
ประธาน

รศ.ดร. กรวิทย์  อยู่สกุล
รศ.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล
รองประธาน
นางวันฤดี รัตนพันธ์

วันฤดี รัตนพันธ์
กรรมการและตัวแทนกรรมการกลาง 5ส

กชนิภา กาญจนโรจน์

กชนิภา กาญจนโรจน์
กรรมการและตัวแทนกรรมการกลาง 5ส

สุดารัตน์ ช้างโรง
สุดารัตน์ ช้างโรง
กรรมการ
นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง
ระวิวรรณ พุฒทอง
กรรมการ
คณิตา หวานคง
คณิตา หวานคง
กรรมการ
ชาลิดา เพ็งรัตนโชติ
ชาลิดา เพ็งรัตนโชติ
กรรมการ
ธนาภรณ์_มีภพ
ธนาภรณ์ มีภพ
กรรมการ
นางแก้วใจ สุขสอาด
แก้วใจ สุขสอาด
กรรมการ
นางสาว สาวิณี แสงศรี
สาวิณี แสงศรี
กรรมการ
นายฐิติกร ทองเอียด
ฐิติกร ทองเอียด
กรรมการ
สุกัญญา สุวรรณปาน
สุกัญญา สุวรรณปาน
กรรมการ
จรัญ ปัจฉิมเพ็ชร
จรัญ ปัจฉิมเพ็ชร
กรรมการ
เบญจวรรณ ฉิมประดิษฐ
เบญจวรรณ ฉิมประดิษฐ
กรรมการ