ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
โครงสร้างคณะกรรมการ 5ส Green
ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
ประธาน
Gorawit-Yusakul-full
รศ.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล
รองประธาน
นางวันฤดี รัตนพันธ์

วันฤดี รัตนพันธ์
กรรมการและตัวแทนกรรมการกลาง 5ส.

สุดารัตน์ ช้างโรง

สุดารัตน์ ช้างโรง
กรรมการ

สุกัญญา สุวรรณปาน

สุกัญญา สุวรรณปาน
กรรมการ

นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง

ระวิวรรณ พุฒทอง
กรรมการ

ชนาภัทร พันธ์ด้อหล้า

ชนาภัทร หลง
กรรมการ

คณิตา หวานคง

คณิตา หวานคง
กรรมการ

นางแก้วใจ สุขสอาด

แก้วใจ สุขสอาด
กรรมการ

นางสาวนุสนธ์ สงเอียด

นุสนธ์ สงเอียด
กรรมการ

นางสาว สาวิณี แสงศรี

สาวิณี แสงศรี
กรรมการ

นายฐิติกร ทองเอียด

ฐิติกร ทองเอียด
กรรมการ

รุ่งฤดี กิ้มเส้ง

รุ่งฤดี กิ้มเส้ง
กรรมการ

วศินี พูลสวัสดิ์

วศินี พูลสวัสดิ์
กรรมการ

ณัฐวรรณ คู่มณี

ณัฐวรรณ คู่มณี
กรรมการ