ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ประกาศ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการประสานงานวิจัยทุนภายนอก
ขั้นตอนการดำเนินการ “การลงนามสัญญารับทุนวิจัย”
ขั้นตอนการดำเนินการ “การเบิกจ่ายเงินทุนภายนอก”
ทุนวิจัยภายนอก
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2568