ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
Assoc.Prof.Dr. Udomsak Saengow

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รศ.ดร. กรวิทย์  อยู่สกุล
Assoc.Prof.Dr. Gorawit Yusakul

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ

สุดารัตน์ ช้างโรง
สุดารัตน์ ช้างโรง
Sudarat Changrong
งานมาตรฐานการวิจัย / งานแผนและงบประมาณ / งานบุคคล อัตรากำลัง
นางวันฤดี รัตนพันธ์
วันฤดี รัตนพันธ์
Wanrudee Rattanapanth
งานสารบรรณและอำนวยการ งานเลขานุการผู้บริหาร
นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง
ระวิวรรณ พุฒทอง
Rawiwan Putthong
งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย
สุกัญญา สุวรรณปาน
สุกัญญา สุวรรณปาน
Suganya Suwanpanr
งานธุรการกลาง /งานการเงินและบัญชี
คณิตา หวานคง
คณิตา หวานคง
Khanita Wankhong
สำนักงาน คกก.จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ชาลิดา เพ็งรัตนโชติ
ชาลิดา เพ็งรัตนโชติ
Chalida Pengrattanachot
งานประสานงานและเบิกจ่ายรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์คุณภาพสูงและรางวัล จภ.ทองคำ

ฝ่ายเผยแพร่และส่งเสริมการวิจัย

นางแก้วใจ สุขสอาด
แก้วใจ สุขสอาด
Kaewjai Suksa-Ard
หัวหน้าฝ่าย / งานสนับสนุนและประสานทุนภายนอก / ศูนย์วิจัย /ศูนย์ความเป็นเลิศ
นางสาวนุสนธ์ สงเอียด
นุสนธ์ สงเอียด
Nuson Song-iat
งานสนับสนุนและประสานทุนภายนอก / งานสนับสนุนคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยตีพิมพ์ในกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่
นางสาว สาวิณี แสงศรี
สาวิณี แสงศรี
Sawini Sangsri
งานสนับสนุน และส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย / งานเผยแพร่ทางนิทรรศการ
นายฐิติกร ทองเอียด
ฐิติกร ทองเอียด
Thitikorn Thong-aied
งานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ / งานประชาสัมพันธ์ด้านการวิจัย / WU Research Support System
กชนิภา กาญจนโรจน์
กชนิภา กาญจนโรจน์
Kodchanipha Kanjanarot

งานสนับสนุนและประสานทุนภายนอก

กนธิชา เกื้อมา
กนธิชา เกื้อมา
Konticha Kuema

ผู้ประสานงานโครงการ U-School

ฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการวิจัย

รุ่งฤดี กิ้มเส้ง
รุ่งฤดี กิ้มเส้ง
Rungruedi Kimseng
– Advance Fluorescence Microscope, Confocal Laser Scanning Microscope, Cell analysis by using Flow Cytometer
– Cell Biology, Histopathology, Biomolecular, Immunology, In Vitro and In Vivo toxicity study, medical microbiology, Effect of natural product for alternative medicine
– Standard practice for the care and use experimental animals
– Walailak University Animal Care and Use Committee (WU-ACUC)
วศินี พูลสวัสดิ์
วศินี พูลสวัสดิ์
Wasinee Poonsawat
– Genetic engineering, Real-time and conventional PCR, DNA/RNA purification, DNA sequencing, SNP typing
– Medical biotechnology, Effect of natural product for alternative medicine
– Institutional Biosafety Committee of Walailak University (WU-IBC)
ณัฐวรรณ คู่มณี
ณัฐวรรณ คู่มณี
Nattawan Kumanee
– Chemical Structure by using UHPLC/HPLC and LC-MS/MS
– Natural Product on Effective Nutrition
– Standard for Lab Safety, ESPReL and CHEM Invent
นิศาชล นาคะสรรค์
นิศาชล นาคะสรรค์
Nisachon Nakasan
– Chemical Structure by using UHPLC/HPLC
– ISO/IEC 17025 for THC/CBD quantification
อรวรรณ พรหมเดช
อรวรรณ พรหมเดช
Orawan Promdate
– Standard practice for the care and use experimental animals
– Microbiological laboratory
เสาวลักษณ์ ทองรัก
เสาวลักษณ์ ทองรัก
Saowalak Tongrak
– Documentation for WU-ACUC and WU-IBC
– Laboratory administrator and management, financial and accounting for laboratory services
พัฒน์นรี พรหมรักษ์
พัฒน์นรี พรหมรักษ์
Patnaree Promruk
– Standard practice for the care and use experimental animals
– laboratory services, general and biohazards waste management, chemical and supply storages
กิตติศักดิ์ บุญคล่อง
กิตติศักดิ์ บุญคล่อง
Kittisak Boonklong
– laboratory services, general and biohazards waste management, chemical and supply storages
วิไลลักษณ์ ผลเกิด
วิไลลักษณ์ ผลเกิด
Wilailuk Ponkert
– Standard practice for the care and use experimental animals
– laboratory services, general and biohazards waste management, chemical and supply storages