ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหาร

รศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว
Assoc.Prof.Dr. Udomsak Saengow

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

รศ.ดร. กรวิทย์  อยู่สกุล
Assoc.Prof.Dr. Gorawit Yusakul

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย
สุดารัตน์ ช้างโรง
Sudarat Changrong
งานทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่/เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ระวิวรรณ พุฒทอง
Rawiwan Putthong

งานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัยและรายงานผล

ชาลิดา เพ็งรัตนโชติ
Chalida Pengrattanachot
งานเบิกจ่ายเงินสนับสนุนบทความตีพิมพ์คุณภาพสูงแบบเหมาจ่าย/งานทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่/รางวัล จภ.ทองคำ
ธนาภรณ์ มีภพ
Thanaporn Miphop

งานขอรับรองจริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์

คณิตา หวานคง
Khanita Wankhong

งานขอรับรองจริยธรรมการ วิจัยในมนุษย์

วันฤดี รัตนพันธ์
Wanrudee Rattanapanth
งานเลขานุการผู้บริหาร/
งานสารบรรณและอำนวยการ
สุกัญญา สุวรรณปาน
Suganya Suwanpanr

งานการเงินและพัสดุ

ฝ่ายเผยแพร่และส่งเสริมการวิจัย

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่าย
แก้วใจ สุขสอาด
Kaewjai Suksa-Ard

งานสนับสนุนและประสานทุนภายนอก /
ศูนย์วิจัย /ศูนย์ความเป็นเลิศ

สาวิณี แสงศรี
Sawini Sangsri
งานสนับสนุน และส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย / งานเผยแพร่ทางนิทรรศการ
ฐิติกร ทองเอียด
Thitikorn Thong-aied
งานเว็บไซต์ / งานประชาสัมพันธ์ / พัฒนาระบบสารสนเทศ
กชนิภา กาญจนโรจน์ Kodchanipha Kanjanarot

งานสนับสนุนและประสานทุนภายนอก

จรัญ ปัจฉิมเพ็ชร
jaran Patchimpet
งานสนับสนุนและประสานทุนภายนอก
กนธิชา เกื้อมา
Konticha Kuema
ผู้ประสานงานโครงการ U-School

ฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการวิจัย

รุ่งฤดี กิ้มเส้ง
รุ่งฤดี กิ้มเส้ง
Rungruedi Kimseng
– Advance Fluorescence Microscope, Confocal Laser Scanning Microscope, Cell analysis by using Flow Cytometer
– Cell Biology, Histopathology, Biomolecular, Immunology, In Vitro and In Vivo toxicity study, medical microbiology, Effect of natural product for alternative medicine
– Standard practice for the care and use experimental animals
– Walailak University Animal Care and Use Committee (WU-ACUC)
วศินี พูลสวัสดิ์
วศินี พูลสวัสดิ์
Wasinee Poonsawat
– Genetic engineering, Real-time and conventional PCR, DNA/RNA purification, DNA sequencing, SNP typing
– Medical biotechnology, Effect of natural product for alternative medicine
– Institutional Biosafety Committee of Walailak University (WU-IBC)
ณัฐวรรณ คู่มณี
ณัฐวรรณ คู่มณี
Nattawan Kumanee
– Chemical Structure by using UHPLC/HPLC and LC-MS/MS
– Natural Product on Effective Nutrition
– Standard for Lab Safety, ESPReL and CHEM Invent
นิศาชล นาคะสรรค์
นิศาชล นาคะสรรค์
Nisachon Nakasan
– Chemical Structure by using UHPLC/HPLC
– ISO/IEC 17025 for THC/CBD quantification
อรวรรณ พรหมเดช
อรวรรณ พรหมเดช
Orawan Promdate
– Standard practice for the care and use experimental animals
– Microbiological laboratory
เสาวลักษณ์ ทองรัก
เสาวลักษณ์ ทองรัก
Saowalak Tongrak
– Documentation for WU-ACUC and WU-IBC
– Laboratory administrator and management, financial and accounting for laboratory services
พัฒน์นรี พรหมรักษ์
พัฒน์นรี พรหมรักษ์
Patnaree Promruk
– Standard practice for the care and use experimental animals
– laboratory services, general and biohazards waste management, chemical and supply storages
กิตติศักดิ์ บุญคล่อง
กิตติศักดิ์ บุญคล่อง
Kittisak Boonklong
– laboratory services, general and biohazards waste management, chemical and supply storages
วิไลลักษณ์ ผลเกิด
วิไลลักษณ์ ผลเกิด
Wilailuk Ponkert
– Standard practice for the care and use experimental animals
– laboratory services, general and biohazards waste management, chemical and supply storages