ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
ภาพกิจกรรม 5 ส Green
ภาพก่อนกิจกรรม 5ส Green
ภาพระหว่างกิจกรรม 5ส Green
ภาพหลังกิจกรรม 5ส Green