ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์