ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ผลการประเมิน 5ส Green
Seft Audit ครั้งที่ 1

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

ผลการประเมินครั้งที่ 1

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563

Seft Audit ครั้งที่ 2

วันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2563

ผลการประเมินครั้งที่ 2

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563

Seft Audit ครั้งที่ 1

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564

ผลการประเมินครั้งที่ 1

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564

Seft Audit ครั้งที่ 2

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ผลการประเมินครั้งที่ 2

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565

Seft Audit ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564

Seft Audit ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565

Seft Audit ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565

ผลการประเมินครั้งที่ 3

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565

Seft Audit ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566

ผลการประเมินครั้งที่ 1

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566

Seft Audit ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566

Seft Audit ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2566