ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
ผลการประเมิน 5ส Green
Seft Audit ครั้งที่ 1

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

ผลการประเมินครั้งที่ 1

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563

Seft Audit ครั้งที่ 2

วันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2563

ผลการประเมินครั้งที่ 2

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563

Seft Audit ครั้งที่ 1

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564

ผลการประเมินครั้งที่ 1

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564

Seft Audit ครั้งที่ 2

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ผลการประเมินครั้งที่ 2

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565

Seft Audit ครั้งที่ 1/2565

Seft Audit ครั้งที่ 2/2565

Seft Audit ครั้งที่ 3/2565