ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
มาตรฐานกลาง 5ส Green มหาวิทยาลัยวัยลักษณ์
ปรับปรุงครั้งที่2/2565 วันที่21 มิถุนายน 2565

บอร์ด 5ส

ป้ายบ่งชี้

โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์

ตู้เก็บเอกสาร

แฟ้มเอกสาร

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

อุปกรณ์สำนักงาน

ห้องประชุม

ห้องรับแขก/มุมรับแขก

แผงสวิทซ์ไฟ

ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน

ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร

ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบเครือข่าย

การดูแลถังดับเพลิง

ตู้กดน้ำดื่ม

ถังขยะ

บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร