ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ห้องควบคุมไฟฟ้า เครืองปรับอากาศ และระบบเครือข่าย
วัตถุประสงค์
  • ดูก็ออก – บอกก็ง่าย – สบายตรวจสอบ
มาตรฐานกลางห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและระบบเครือข่าย
  1. มีแผนผังแสดงอุปกรณ์ต่างๆ และชื่อผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานพื้นที่พร้อมเบอร์ติดต่อ 
  2. ภายในห้องสะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องภายในห้อง
หมายเหตุ
-เจ้าของพื้นที่เป็นผู้จัดทำผังกรณีที่เป็นห้องไฟฟ้าขนาดใหญ่ และมีอุปกรณ์ซับซ้อนจนไม่สามารถระบุ รายละเอียดในผังได้ หรือ ห้องมีการปิดล็อคพื้นที่จากผู้ดูแลจากหน่วยงานอื่น สามารถขอยกเว้นไม่ต้องจัดทำผัง