ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
ห้องเตรียมอาหาร/พื้นที่เตรียมอาหาร
วัตถุประสงค์
  • ให้พื้นที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และถูกสุขลักษณะ
มาตรฐานกลางพื้นที่เตรียมอาหาร / รับประทานอาหาร
  1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ ดูแลทําความสะอาดไว้อย่างชัดเจน
  2. โต๊ะอาหารหรือโต๊ะเตรียมอาหาร และเก้าอี้ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ กรณีเป็นห้องรับประทานอาหารต้องระบุผังจัดวางและจํานวนเก้าอี้/กรณีที่ จัดวางโต๊ะอาหารภายในหน่วยงานให้มีการบ่งชี้เพื่อให้เห็นสัดส่วนพื้นที่ บริเวณที่ใช้เตรียมอาหาร
  3. ชั้นวางจาน-ชาม-แก้ว เครื่องใช้ในครัว ที่วางภาชนะ ตลอดจนอุปกรณ์ สําหรับล้างภาชนะมีความสะอาด และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
  4. ถังขยะ เปียก-มีฝาปิดมิดชิด และมีป้ายบ่งชี้ 
  5. อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลักไฟ อยู่ในสภาพพร้อมใช้และสะอาด
  6. พื้นที่โดยรวมสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีเศษขยะ และเศษอาหารตกอยู่