ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ถังขยะ
วัตถุประสงค์
  • มีจำนวนเพียงพอ จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม ถูกสุขอนามัย
มาตรฐานกลางถังขยะภายในสำนักงาน
  1. ถังขยะภายในสํานักงาน มีถุงขยะบรรจุภายในถัง ทิ้งได้เฉพาะขยะ แห้งเท่านั้น
  2. จัดวางในบริเวณที่สามารถใช้งานได้สะดวกและไม่กีดขวางทางเดิน
  3. ให้บ่งชี้ตําแหน่งการจัดวางถังขยะ (โดยไม่ต้องติดบนพื้น เนื่องจาก เป็นอุปสรรคต่อการบํารุงรักษาพื้นที่ในการปฏิบัติงานประจําวัน)
หมายเหตุ

ข้อที่ 1
– สามารถระบุพื้นที่หรือ ตําแหน่งในการจัดวาง (กรณีที่ มีการเคลื่อนย้ายได้)
-รูปแบบใดก็ได้ ตามความ เหมาะสมของพื้นที่ (ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ งาน)