ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
วัตถุประสงค์
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัย และสะดวกต่อการบำรุงรักษา
 • มาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
  1. มีป้ายแสดงบาร์โค้ดบริเวณด้านหลังของจอคอมพิวเตอร์ด้านบนของ CASE และด้านบนของ UPS (ถ้ามี)

  2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องอยู่ในสภาพดี มีสภาพพร้อม สําหรับการใช้งาน ต้องมีฐานยึดที่มีความมั่นคงแข็งแรง
  3. ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องวางบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่อพ่วง (กรณีที่ต้องเสริมฐานรองจอคอมพิวเตอร์ เพื่อความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน สามารถใช้ฐานวางที่มีความแข็งแรง รองรับน้ําหนักได้ อย่างเหมาะสม)
  4. ไม่ติดกระดาษโน้ต สติกเกอร์หรือข้อความใด ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
  5. จัดเก็บสายไฟและสายของอุปกรณ์ต่อพ่วงให้เป็นระเบียบ เช่น ใช้เข็ม ขัดหรือกระดูกงู ส่วนสายไฟที่อยู่บนพื้นอาจใช้เทปกาวติดที่พื้นโดยให้เท กาวมีสีใกล้เคียงกับสีพื้น ในกรณีที่จัดเก็บสายไฟ ต้องไม่มีการปกปิดด้วย อุปกรณ์ใดๆ จนสังเกตุความผิดปกติไม่ได้ เช่น เอากล่องปิดทับ สายไฟ
  6. ต้องมีการติดระบุบ่งชี้ (Label) ประเภทของสายไฟให้สามารถสะดวกต่อการบํารุงรักษาได้
   หมายเหตุ : ติดบริเวณปลายสายที่เป็นปลั้กเสียบ
  7. สะอาด ไม่มีฝุ่น และคราบสกปรก
  8. ไม่วางคอมพิวเตอร์ในตําแหน่งใต้เครื่องปรับอากาศ หรือใกล้น้ํา หรือ วัสดุอุปกรณ์ที่มีความชื้นสูง
  หมายเหตุ

  ข้อที่ 1
  – ใต้ CASE มีลูกยางรอง ฐานตั้งอยู่แล้ว จึงสามารถ วางที่พื้นได้โดยตรง
  – สามารถวาง CASE ใน แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ตามความเหมาะสมของ พื้นที่ จะวางบนโต๊ะหรือ บนพื้นก็ได้
  – กรณีที่วางนอนบนพื้น ต้องมีฐานรองรับ เพื่อ ป้องกันไฟดูด
  – ฐานรองต้องไม่มีความสูง ไปปิดกันพัดลมระบายอากาศของ CASE

  ข้อที่ 6
  -ติดบริเวณปลายสายที่เป็น
  ปลั๊กเสียบ