ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
ห้องประชุม
วัตถุประสงค์
 • ให้พื้นที่พร้อมใช้งาน
 • มาตรฐานกลางห้องประชุม
  1. มีป้ายชื่อห้องประชุมติดไว้ชัดเจน ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. อุปกรณ์ในห้องประชุมและอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ประจําห้องประชุมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  3. อุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งอย่างเป็นระเบียบ อย่างปลอดภัย
  4. มีนาฬิกาติดตั้งในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
  5. โต๊ะประชุมและเก้าอี้จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  6. มีการทําสัญลักษณ์เพื่อบ่งชี้ชนิดและจํานวนของเก้าอี้ในแต่ละห้องประชุมเพื่อป้องกันการ เคลื่อนย้าย โดยต้องติดไว้ในบริเวณที่ไม่ทําให้เก้าอี้ดูไม่สวยงาม เช่น บริเวณขาเก้าอี้ บริเวณ เท้าแขน เป็นต้น ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของเก้าอี้ประเภทต่างๆ
  7. มีแผนผังการจัดห้องประชุม และการจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ภายในห้อง ทั้งชนิดและปริมาณ แสดงในตําแหน่งที่สามารถสังเกตได้โดยง่าย
  8. ระบุผู้รับผิดชอบประจําห้องพร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างเทคนิค
  9. กรณีที่มีกระดาน ต้องระบุตําแหน่งชนิดและจํานวนการจัดวางปากกา แปรงลบกระดาน และอุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน และจัดเก็บได้โดยสะดวก