ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ตู้น้ำดื่ม
วัตถุประสงค์
  • อยู่ในสภาพสะอาดและพร้อมใช้งาน
มาตรฐานกลางตู้น้ำดื่ม
  1. มีป้ายบ่งชี้จุดให้บริการตู้น้ําดื่ม และระบุผู้ประสานงานพร้อมเบอร์โทร (075 67xxx)
  2. มีถังพักน้ําทิ้งหรือท่อระบายน้ําทิ้งที่อยู่ในสภาพสะอาดและพร้อมใช้งาน (น้ําไม่ล้นถังพัก)
  3. มีถังขยะรองรับและควรมีฝาปิด
หมายเหตุ

ข้อที่ 3
-กรณีไม่ใช้กรวยกระดาษ อาจไม่ต้องมีถังขยะประจำตู้ น้ำดื่มก็ได้