ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
อุปกรณ์สำนักงาน
วัตถุประสงค์
 • อุปกรณ์พร้อมใช้งานและสะดวกในการบำรุงรักษา และป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งาน
 • มาตรฐานกลางอุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พรินเตอร์/เครื่องถ่ายเอกสาร)

  1.โทรศัพท์ต้องมีหมายเลขประจําเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
  2. โทรสารต้องมีหมายเลขประจําเครื่อง และมีชื่อผู้รับผิดชอบประจํา เครื่องโทรสาร
  3. ให้มีการแสดงหมายเลขติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย |จัดวางบริเวณที่สะดวกต่อการใช้งาน
  4.เครื่องพรินท์เตอร์ต้องแสดงเบอร์โทรสําหรับติดต่อช่าง/หน่วยงาน ไผู้รับผิดชอบและระบุชื่อผู้รับผิดชอบประจําเครื่องพรินท์เตอร์
  5. เครื่องถ่ายเอกสารต้องมีเบอร์โทรติดต่อช่าง/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และมีชื่อผู้รับผิดชอบประจําเครื่องถ่ายเอกสาร
  6. ตัวเครื่องอยู่ในสนาพพร้อมใช้งานและสะญาต
  7. สายไฟไม่ชํารุดและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
  8. มีกระดาษและอุปกรณ์รองรับกระดาษพร้อมใช้งานและจัดให้เป็น ระเบียบ
  9. การจัดวางตัวเครื่องอุปกรณ์สํานักงานให้อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม สะดวกแก่การใช้งาน และมีความปลอดภัย เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร/พริ้น เตอร์ ควรจัดวางนอกสํานักงาน ยกเว้นหากมีข้อจํากัดของพื้นที่ กําหนดให้จัดวางในตําแหน่งที่เหมาะสมและปลอดภัย
  10. สะอาด ไม่มีฝุ่น และคราบสกปรก
  11. มีแผนภาพหรือสัญลักษณ์ แสดงตําแหน่งการจัดวาง อุปกรณ์ ที่ระบุ ทั้งชนิดและปริมาณ ติดแสดงไว้ในตําแหน่งที่สังเกตได้หรือจัดเก็บในแฟ้ม หรือฐานข้อมูลใดๆ เพื่อความสะดวกในการนํากลับมาวางไว้ที่เดิม
  12.มีกระบวนการสื่อสารภายในหน่วยงานให้บุคคลในหน่วยงานเข้าใจ ตรงกัน โดยกรรมการประเมินจะสุ่มสอบถามบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ทําการค้นหาหรือจัดเก็บอุปกรณ์เพื่อประเมินกระบวนการ

  หมายเหตุ

  ข้อที่ 3
  -ในการแสดงข้อมูลต้องไม่ติด บนพื้นโต๊ะที่จัดวาง เครื่องโทรสาร สามารถติดที่ ฝาผนัง ใส่แผ่นพลาสติกใส หรือรูปแบบอื่นใดให้ เหมาะสมกับการใช้งาน

  ข้อที่ 11
  – โดยไม่ต้องมีการระบุชื่อ สิ่งของ ในทุกจุดที่จัดวาง
  – มีการระบุสถานภาพได้ ใน กรณีที่ไม่ถูกจัดเก็บตรง ตําแหน่ง เช่น ชํารุด ส่งซ่อม ถูกยืมไป เป็นต้น