ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ห้องรับแขก/รับแขก
วัตถุประสงค์
  • พื้นที่พร้อมใช้งาน กรณีมีความผิดปกติสามารถแจ้งผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
มาตรฐานกลางห้องรับแขก/มุมรับแขก
  1. จัดวางสิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบและเหมาะสม
  2. พร้อมใช้งาน สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  3. ระบุผู้รับผิดขอน/ดูแล (ไม่กําหนดรูปแบบ เช่น ทําป้าย หรือแสดงข้อมูลในเวปไซต์)