ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน
วัตถุประสงค์
  • สามารถจัดเก็บและสืบค้นหาของได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว และมี ชนิดและปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน
มาตรฐานกลางห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน
  1. มีแผนผังแสดงตําแหน่งการจัดเก็บไว้ภายในห้องเก็บของเพื่อความสะดวกในการค้นหา
  2. มีป้ายชื่อระบุผู้รับผิดขอบ ระบุประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ อย่างชัดเจน
  3. มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่แยกเป็นประเภทไม่ปะปนกัน กรณีที่มีสิ่งของที่ ต้องจัดเก็บมากเกินกว่าปกติ (สามารถจัดเก็บสิ่งของในพื้นที่โดยมีการบ่งชี้ไว้ได้ โดยที่มีการ จัดหมวดหมู่ และทําให้การจัดเก็บ จัดหาทําได้โดยสะดวก ปลอดภัย )
  4. ไม่มีวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
  5. มีระบบในการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทะเบียนคุม (stock card) QR Code โดยต้องมีการแสดงข้อมูลขนิดและปริมาณวัสดุอุปกรณ์ที่เก็บอยู่ กรณีที่เป็นคลังย่อย ของหน่วยงานที่เบิกมาจากคลังวัสดุกลาง ไม่จําเป็นต้องมีทะเบียนคุม
  6. ถ้ามีที่เก็บเป็นตู้ ชั้นให้ใช้หลักการเดียวกันกับตู้ ชั้นที่เก็บของในห้องปฏิบัติงาน กรณีที่มีผู้ อยู่ในห้องที่จัดทําผังแล้ว ไม่ต้องทําผังของตู้เพิ่มอีก
  7. เอกสาร (ระบุลักษณะของเอกสาร) ที่มีอายุเกิน 1 ปี ที่จําเป็นต้องเก็บไว้ให้จัดเก็บพร้อม ระบุข้อความผู้ดูแลรับผิดชอบกํากับไว้ เช่น เก็บใส่กล่องมัดแล้วติดป้ายข้อความผู้ดูแล
  8. พื้นที่จัดเก็บมีความสะอาด โดยต้อง ไม่มีคราบสกปรก เศษขยะ ฝุ่นละออง หยากไย
  9. มีช่องทางเดินเพื่อให้สามารถจัดเก็บและเคลื่อนย้ายของได้โดยสะดวก