ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ตู้เก็บเอกสาร
วัตถุประสงค์
 • ให้สามารถสืบค้น จัดเก็บเอกสารได้อย่างถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว
 • มาตรฐานกลางตู้เก็บเอกสาร / ตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
  1. มีการจัดทําผังบอกตําแหน่งการจัดวางตู้ พร้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบ และรหัส โค็ตของแต่ละ
  2. ลําดับการจัดวางลําดับของตู้ ชั้นวาง ให้เรียงจากซ้ายไปขวา บนลงล่าง กําหนดให้ใช้ตัวเลขอา รบิกเป็นรหัสของตู้ เฉพาะกรณีที่มีตู้มาพร้อมกับชุดโต๊ะทํางาน ไม่ต้องระบุหมายเลข
  3. ในกรณีที่มีการจัดเก็บในหลายห้องให้มีการเรียงลําดับตัวเลขของตู้/ชั้นวางแยกเป็นของแต่ละ ห้อง และอาจตามด้วยโค้ตประจําห้อง
  4. ภายในตู้ให้มีป้ายดัชนีบ่งชี้แสดงรายละเอียดของเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ที่จัดเก็บให้ เพื่อให้ สะดวกในการค้นหา โดยต้องเป็นรูปแบบเดียวกันในหน่วยงาน
  5. มีการจัดเก็บเอกสารต่าง/คู่มือ/หนังสือ/รายงาน/วัสดุอุปกรณ์ให้ เป็นหมวดหมู่ และจัดวาง อย่างเป็นระเบียบและสะอาดเรียบร้อย
  6. ในกรณีมีการจัดวางสิ่งของบนตู้ให้จัดวางอย่างเป็นระเบียบ มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบ เรียบร้อยและของที่วางบนตู้ได้ เช่น พระ ของประดับตกแต่ง ดอกไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่เป็น สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
  7.ไม่มีการจัดเก็บของใช้ส่วนตัว
  8. สามารถค้นหาแฟ้มเอกสาร วัสดุหรือเอกสารที่เก็บในตู้ได้ภายในเวลา 30 วินาที (กําหนดให้ผู้ ค้นกาคือ คนอื่นในหน่วยงานนั้นๆ ที่ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบตู้นั้นๆ)