ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
แผงสวิทซ์ไฟ
วัตถุประสงค์
  • เพื่อให้สามารถพร้อมใช้งานและสะดวกต่อการซ่อมบำรุง และสามารถเปิดปิด ยังบริเวณที่ ต้องการได้ในเวลาอันรวดเร็ว
มาตรฐานกลางแผงสวิทซ์ไฟ
  1. มีแผนผังหรือแถบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ระบุตําแหน่งของหลอดไฟในสํานักงาน ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน กรณีที่ห้องนั้นๆ มีหลอดไฟแค่หลอดเดียว หรือมีจุดเปิดไฟเพียง ตําแหน่งเดียว ไม่ต้องมีการจัดทําผังหรือสัญลักษณ์
  2. สวิทซ์ไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชํารุด มีความปลอดภัย