ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
ป้ายบ่งชี้
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ระบุตำแหน่งการจัดวาง จัดเก็บ และสืบค้นผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการต่อ
 • แสดงการเตือนเพื่อป้องกันอันตรายอย่างชัดเจน
 • เพื่อการสื่อสารที่เข้าใจได้ตรงกันสำหรับผู้พบเห็น
 • มาตรฐานกลางป้ายบ่งชี้
  1. มีป้ายบ่งชี้สถำนะสิ่งของ/กิจกรรมที่กำลังดำเนินกำรตำมควำมจำเป็น เช่น รอแจ้งซ่อมแซม รอจำหน่าย อุปกรณ์ชำรุด บริเวณที่ไม่ปลอดภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย เช่น ระวังลื่น พื้นชำรุด ระวังวัสดุตกหล่น ระวังชนกระจก ป้ายประตู (ผลัก ดัง push pull) เป็นต้น โดยกำหนดให้มีรูปแบบเดียวกันในหน่วนาน (รายละเอียดที่ต้องมีกำหนดโดยส่วนกลาง ส่วนรูปแบบหน่วยงานกำหนดได้เอง)
  2. การบ่งชี้ ตามข้อ 1 สามารถใช้ภาพสัญลักษณ์สากล กรณีที่ระบุเป็นตัวหนังสือต้องมี การระบุทั้งภาษาไทยและหรือภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
  3. มีข้อมูลรายละเอียดของการบ่งชี้ ให้เป็นไปตามเนื้อหาที่กำหนดไว้จากกรรมการกลาง
  หมายเหตุ
  ข้อที่ 1 กรณีไม่มีสิ่งของที่ต้องติดป้ายบ่งชี้ให้เป็น NA (สำหรับผู้ประเมิน)