ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
บอร์ด 5ส Green
วัตถุประสงค์
 • แสดงข้อมูลคณะทำงานและเป้าหมายการดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ และปฏิบัติ สอดคล้องกัน
 • เพื่อสนองต่อนโยบายไร้กระดาษ ประหยัดพื้นที่ และสะดวกต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็น ปัจจุบันและสร้างสรรค์ความสวยงามได้อย่างรวดเร็ว
 • มาตรฐานกลางบอร์ด 5ส Green ประจำหน่วยงาน
  1. แสดงข้อมูลต่างๆ ในระบบดิจิตัล โดยจัดแสดงข้อมูลในเว็บไซต์หน้าหลัก ของหน่วยงาน  ระบุว่า “5ส Green หรือ Green 5s (ชื่อหน่วยงาน)
  2. มีผังโครงสร้างคณะกรรมการ  5ส GREEN  หน่วยงานพร้อมรูปถ่าย
  3. มีข้อมูลแสดงการแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ
  4. มีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถตรวจวัดได้ เช่น ระดับคะแนนความพึงพอใจ หรือร้อยละการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นต้น
  5. มีแผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส GREEN โดยมีการระบุเป้าหมายที่สามารถวัดและประเมินผลได้
  6. มีข้อมูลมาตรฐานกลาง 5ส GREEN ที่กำหนดไว้สำหรับอ้างอิง
  7. มีรูปภาพ ข้อมูล กิจกรรมตามแผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส GREEN ของหน่วยงาน ก่อน และหลังการประเมินครั้งล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน
  8. มีผลคะแนน Self Audit และผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินรอบที่ผ่านมา