ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
วัตถุประสงค์
  • ปลอดภัย สบายตา ทราบสถานะสมาชิกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
มาตรฐานกลางบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
  1. บริเวณรอบๆ อาคาร ต้องมีความเป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีกองขยะ หรือ อุปกรณ์ที่เป็นอันตรายวางทิ้งไว้
  2. บริเวณโรงจอดรถ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด บริเวณที่จอดมีความ ปลอดภัย และมีการกําหนดบริเวณที่ห้ามจอด (ถ้าจําเป็นต้องมี)
  3. ระบุวิธีการที่ทําให้หน่วยงานทราบจํานวนบุคลากรของหน่วยงานที่อยู่ใน หน่วยงานในช่วงเวลาที่มีเหตุฉุกเฉิน โดยต้องสามารถทราบสถานะความปลอดภัย รายบุคคลได้ในเวลาอันรวดเร็ว (ไม่กําหนดระยะเวลา แต่ให้น้ําระยะเวลาที่ คาดการณ์ได้ มาพิจารณาในการปรับปรุงเกณฑ์ในคราวต่อๆ ไป)
  4. ระบุวิธีการในการสร้างวินัยในการจอดรถของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็น ระเบียบ และสะดวกต่อการสัญจรในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน (หมายเหตุ | สถานที่จอดรถหมายรวมถึงการจอดรถทุกประเภท ที่มี)
หมายเหตุ

ข้อที่ 3
-พิจารณาถึง กระบวนการในการ ดําเนินงานตามวิธีการที่หน่วยงานกําหนด