ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์
วัตถุประสงค์
 • มองก็รู้ – ดูก็แพง – แจกแจงเป็นสัดส่วน
 • ให้มีสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงาน และอยู่ใสนถาพพร้อมใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • มาตรฐานกลางโต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์

  1. มีป้ายแสดงชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทร (075 67xxx) หรือชื่อแผนก (ถ้ามี) เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รูปแบบและขนาดของป้ายเป็นไปในรูปแบบเดียวกันในหน่วยงาน (กรณีที่หน่วยงานมีหน่วยงานย่อยที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่อาคารเดียวกันสามารถใช้รูปแบบที่เหมือนกันในหน่วยงานย่อยได้)

  ของใช้ส่วนตัว
  นิยามของใช้ส่วนตัว = ของใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็น
  ส่วนประกอบของกำรท ำงำน (ลิ้นชักส่วนตัวสามารถดำเนินกำร
  ตรวจได้ แต่ไม่ละเมิดในกำรรื้อค้น ***ดูควำมเรียบร้อย

  2. จัดวางของใช้ส่วนตัวบนพื้นที่บนโต๊ะทำงานไม่เกิน 1 ใน 3 และไม่เกิน 1 ใน 4 ของโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ กรณีใช้หลังตู้จัด
  วางของใช้ส่วนตัว ให้พิจารณาว่าจัดวางแล้วปลอดภัยและ เป็นสัดส่วน โดยไม่กำหนดสัดส่วนพื้นที่

  3. มีป้ายบ่งชี้ “ของใช้ส่วนตัว” ที่ลิ้นชักจัดเก็บไม่เกิน 1 ลิ้นชัก
  *** ถ้ำไม่กำหนดป้ายบ่งชี้ ต้องกำหนดรูปแบบภายในหน่วยงานบ่งชี้ไว้ในผังหรือเวป โดยไม่ต้องติดบ่งชี้ที่ลิ้นชัก กรณีเป็นโต๊
  ทำงานส่วนบุคคล เช่น ชั้นบนคืออุปกรณ์สำนักงาน ชั้นล่างคือของใช้ส่วนตัวกำหนดรูปแบบอุปกรณ์ที่มี แล้วกำหนดรูปแบบ
  ไว้)

  อุปกรณ์สำนักงาน
  4. มีป้ายบ่งชี้ “อุปกรณ์สำนักงาน”

  5. อุปกรณ์สำนักงานมีจำนวนเหมาะสม (ไม่จำเป็นต้องระบุจำนวน) จัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งาน รวมถึง
  อุปกรณ์เสริมในการทำงานต่างๆ เช่นตะแกรง ชั้น กล่อง มีจำนวนเหมาะสม จัดวางเรียบร้อย ปลอดภัย

  การจัดเก็บอุปกรณ์ใต้โต๊ะ
  6. จัดวางกล่องใส่อุปกรณ์ทำงานเพิ่มเติมได้ 1 กล่อง ในตำแหน่งที่เหมาะสม กล่องมีขนาดเหมาะสม ไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการนั่งทำงาน / ไม่ต้องมีป้ายบ่งชี้

  7. จัดวางรองเท้าเพิ่มเติมได้ 1 คู่ ในตำแหน่งที่เหมาะสม พื้นที่วางรองเท้าไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการนั่งทำงาน

  8. ในภาพรวมโต๊ะทำงาน เก้าอี้ และเคาน์เตอร์มีความสะอาดเรียบร้อย

  9. การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะทำงาน ให้จัดทำเป็นแผนภาพ แสดงผังการจัดวาง/การจัดเก็บ โดยสามารถจัดเก็บแผนภาพ / แผนผังไว้ในแฟ้ม หรือติดไว้บริเวณอื่นใด ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องติดทุกโต๊ะ หรือจัดทำในรูปแบบอื่นๆ ตามที่หน่วยงานเป็นผู้กำหนด เพื่อให้มีรูปแบบการจัดวางเป็นไปในรูปแบบเดียวกันของทั้งหน่วยงำน

  หมายเหตุ
  ข้อที่ 2 *** ดังนั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายชื่อทะเบียนประวัติ บิลค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล หรืออื่น ๆ ถ้าไม่เกี่ยวกับการทำงาน ก็ให้ถือเป็นของใช้ส่วนบุคคลสามารถ เก็บในลิ้นชักส่วนตัว
  *** กรณี แฟ้มลงเวลางานกุญแจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การทำงาน ไม่อยู่ในลิ้นชักส่วนตัว (กรณีที่เราไม่มา คนอื่นต้องใช้ประโยชน์หรือไม่ ถ้าใช่ คือสิ่งที่เกี่ยวกับงาน)