ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรม / อบรม / Conference online

Youtube

กิจกรรมเสวนา “เสริมความรู้ เพิ่มความเข้าในแหล่งทุนแต่ละ PMU เพื่อเพิ่มศักยภาพการขอทุนวิจัย”

สวนล. ชี้แจงประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2567

สวนล. ชี้แจงประกาศรางวัลตีพิมพ์คุณภาพสูงแบบเหมาจ่าย ปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมเสวนา “เสริมความรู้ เพิ่มความเข้าในแหล่งทุนแต่ละ PMU เพื่อเพิ่มศักยภาพการขอทุนวิจัย”

วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์

แนะนำการใช้งานระบบกรอภาระงานวิจัย (WU-RSS)