ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กิจกรรม / อบรม / Conference online

กิจกรรมแนะนำการใช้งานระบบกรอภาระงานวิจัย (WU-Research Support System)

Play Video about wu-rss

กิจกรรมอบรม“การสร้างเว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศ / ศูนย์วิจัย”

Play Video about wordpress_coe

การบรรยาย เรื่อง "Time Higher Education Metrics"

Play Video about Time Higher Education Metrics_WUSTP