ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ประกาศทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ประเภทกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปี 2565 อ่านเพิ่มเติม »