ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 

ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

อ่านเพิ่มเติม

https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9475