ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
สป.อว.ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

รับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

ยื่นข้อเสนอโครงการและเอกสารแนบทั้งในรูปแบบ word และ Pdf ผ่านระบบ NRIIS
หมดเขตรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1EhhEMWbi5hmhCTnwaX0EujJzhIn7AWnF?usp=sharing

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ NRIIS :  https://nriis.go.th/