ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ประเภทกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)

ประเภทกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปี 2565

กำหนดส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565