ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (รอบที่ 1)
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (รอบที่ 1)
เปิดรับตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566 – 18 เมษายน 2566
(ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00น.)
 
ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ทางเว็บไซต์ https://nriis.go.th
 
อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
.