ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญส่งแผนงานวิจัย (วิจัยมูลฐาน) เพื่อเสนอขอรับทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญส่งแผนงานวิจัย (วิจัยมูลฐาน) เพื่อเสนอขอรับทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2567

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีนโยบายจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยมูลฐานให้กับมหาวิทยาลัย (Fundamental Fund (FF)) บนหลักการ Performance/Output Based ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่มภารกิจ สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดอยู่ในกลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก จึงมีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยมูลฐานที่ผลงานวิจัยสามารถตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ค่า percentile 80 ขึ้นไป และมีศักยภาพที่จะต่อยอดงานวิจัยสู่การวิจัยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund (SF)) ตามแผน ววน. ปี 2566-2570 จากแหล่งทุนภายนอก

ลักษณะแผนงานวิจัยมูลฐาน ปีงบประมาณ 2567 มีดังนี้
     1.ต้องเป็นแผนงานวิจัยระยะ 5 ปี โดยมีเป้าหมายจะเสนอขอรับทุน FF ไม่เกิน 3 ปีงบประมาณ และเสนอขอรับทุน SF ในปีที่ 4 ต่อไป แผนงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ได้ (กลางน้ำ-ปลายน้ำ) ทั้งนี้การต่อยอดดังกล่าวอาจเชื่อมโยงไปถึงการขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) อื่นๆ ต่อไป จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมให้การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
     2.ภายใต้แผนงานต้องประกอบด้วยโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ
     3.หัวหน้าโครงการทุกโครงการ เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีสัดส่วนความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการ
     4.อาจารย์ 1 คน เป็นหัวหน้าโครงการได้ 1 โครงการ
     5.ทุกโครงการต้องมี output เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และมีค่า percentile 80 ขึ้นไป และมีบทความวิจัยตีพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/โครงการ/ปี

กรอบงบประมาณ
     1.กำหนดงบประมาณโครงการละไม่เกิน 400,000 บาท
     2.ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ไม่เกินร้อยละ 25 ของโครงการ (ตามข้อกำหนดของ สกสว.)
     3. ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย (ตามข้อกำหนดของ สกสว.)
     4. หมวดค่าวัสดุ ตามความจำเป็นที่จ่ายจริง โดยให้ระบุรายละเอียดของวัสดุให้ชัดเจน
     5. หมวดค่าใช้สอย
         1) ไม่สนับสนุน ค่าจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เนื่องจากส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
         2) ค่าวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์และอื่นๆ ไม่เกิน 5,000 บาท
         3) ค่าจัดประชุม เพื่อรวบรวมข้อมูล ให้ระบุจำนวนครั้ง จำนวนคน ให้ชัดเจน
             – อาหารมื้อหลัก ไม่เกิน 150 บาท/คน/มื้อ
             – อาหารว่าง ไม่เกิน 40 บาท/คน/มื้อ
             – ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูลรายละไม่เกิน 100 บาท กรณีข้อมูลมีระดับความยากสูง รายละไม่เกิน 300 บาท
         4) ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ฉบับปัจจุบัน
     6.หมวดค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าโทรศัพท์ ไม่เกินร้อยละ 1 ของงบดำเนินการ (ตามข้อกำหนดของ สกสว.)
     7. หมวดครุภัณฑ์ ไม่เกินร้อยละ 20 ของโครงการ (ตามข้อกำหนดของ สกสว.) โดยพิจารณาความจำเป็นเป็นรายกรณี

กรอบระยะเวลาการพิจารณา
     1.นักวิจัยส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย และข้อเสนอโครงการ ตามแบบฟอร์ม มายังสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (สวนล.) ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
     2.สวนล. จัดส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประเมิน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565- 10 สิงหาคม 2565
     3.สวนล. แจ้งผลการประเมิน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565
     4.แผนงาน/โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยมูลฐานทางวิชาการ หัวหน้าโครงการจะต้องปรับปรุงแผนงาน/โครงการวิจัยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และนำเข้าข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ตามระยะเวลาที่ สวนล. กำหนด
     5.คณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและข้อเสนอโครงการ
     6.มหาวิทยาลัยนำส่ง สกสว.
     7.เมื่อ สกสว.แจ้งกรอบวงเงิน (รอบกลั่นกรองของ สกสว.) ครั้งที่ 1 สวนล. จะแจ้งผลการพิจารณารอบที่ 1
     8.เมื่อ สกสว.แจ้งกรอบวงเงิน Pre ceiling ครั้งที่ 2 สวนล. จะแจ้งผลการพิจารณารอบที่ 2
     9.แจ้งผลการพิจารณารอบสุดท้ายภายในเดือนกันยายน 2566
ในการนี้จึงขอเชิญสำนักวิชา/คณาจารย์เสนอแผนงานวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2567