ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ประกาศรับทุนสนับสนุนการจ้างนักวิจัยเต็มเวลา (Research Assistant) สําหรับคณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2566
ประกาศรับทุนสนับสนุนการจ้างนักวิจัยเต็มเวลา (Research Assistant) สําหรับคณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2566

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการจ้างนักวิจัยเต็มเวลา (Research Assistant) สําหรับคณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2566 ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ แจ้งให้ทุกท่านทราบเพื่อใช้อ้างอิงประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และในส่วนการยื่นขอรับทุนสนับสนุนรอบแรกสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 จนถึง วันที่ 30 มีนาคม 2566 แบบฟอร์มดังเอกสารแนบ

โดยจะประกาศผลในวันที่ 5 เมษายน 2566 RA สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566

เอกสาร