ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ทุนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567

การยางแห่งประเทศไทย

ทุนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567


กยท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) โดยจัดส่งข้อเสนอทางอีเมล researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 27 มกราคม 2566
ลักษณะข้อเสนอโครงการและขอบเขตของงานวิจัยที่ กยท. ให้การสนับสนุน มีดังนี้


1. โครงการวิจัยขั้นริเริ่ม เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
วงเงิน 200,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี
2. โครงการวิจัยมุ่งเป้า เป็นโครงการวิจัยที่มีเป้าหมายความสำเร็จของโครงการในระดับ TRL/SRL ตั้งแต่ระดับ 4-9
วงเงิน 500,000-2,000,000 บาทต่อปี ขึ้นกับประเด็นการวิจัยและขนาดของโครงการ

ประเด็นการวิจัยมี ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การวิจัยต้นน้ำ
– สวนยางพารายั่งยืน/ขีดความสามารถในการแข่งขัน
– การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/คาร์บอนเครดิต
– การวิจัยและพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตสำหรับยางพารา
ประเด็นที่ 2 การใช้ยางธรรมชาติในทางการแพทย์และสุขภาพ
ประเด็นที่ 3 ด้านเศรษฐกิจและการตลาดยางพารา
ประเด็นที่ 4 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม
ประเด็นที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมยาง
ประเด็นที่ 6 การวิจัยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและชีวมวลจากไม้ยางพารา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศที่แนบ
อนึ่ง กยท. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่าน ZOOM อาจารย์ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ตามลิงก์การประชุมที่แนบ